pomoc socjalna

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 1. trudna sytuacja życiowa,
 2. trudna sytuacja finansowa,

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 1. ubóstwo;
 2. sieroctwo;
 3. bezdomność;
 4. bezrobocie;
 5. niepełnosprawność;
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. przemoc w rodzinie;
 8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniajacą lub zezwolenie na pobyt czasowy (udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 12. alkoholizm lub narkomania;
 13. zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
 14. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1). Od 1 października 2018 roku kwoty wynoszą odpowiednio:

 1. osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł
 2. osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł
 3. rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

 

UWAGA: Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych.

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 305 gości oraz 0 użytkowników.