Stypendia szkolne

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) i wynosi:

 • 528 zł netto na osobę w rodzinie,

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony, również z miesiąca składania wniosku. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodu.

Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia
 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.

Stypendia szkolne są przekazywane na cele szczegółowo określone, w formie rzeczowej obejmującej dofinansowania opłat związanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez uprawnionego lub refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Stypendia szkolne mogą być przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

 • zakupu podręczników do nauki i innych przyborów szkolnych, odzieży i obuwia wymaganych przez szkołę ( sportowa, galowa),
 • opłat związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
 • innych opłat związanych z pobieraniem nauki.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Słupsk.

 

Pouczenie:

 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.)
 • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz.1481 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.),
 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358),
 6. Uchwała Rady Gminy Słupsk nr XXXII/336/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Słupsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2013 , poz. 3821),
 7. Uchwała Rady Gminy Słupsk nr XXXIX/344/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego do pobrania  tutaj
 2. Odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 3. Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (dotyczy pełnoletnich członków rodziny).
 5. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów.
 6. Odcinek renty, emerytury.
 7. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia. 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. powódź, pożar, śmierć rodzica itp.). Może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druk wniosku  można pobrać tutaj

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 280 gości oraz 0 użytkowników.