Zapytanie ofertowe

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku z siedzibą przy ul. Sportowej 9a, działając na podstawie  art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579)

 

ZAPRASZA

 

do złożenia oferty cenowej, dotyczącej projektu pn.:

 

„Srebrna Sieć”

 

(nazwa nadana zamówieniu)

  1. Przedmiot zamówienia

Usługi opiekuńcze- świadczenie rehabilitacji domowej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych- rehabilitacja domowa zgodnie z diagnozą lokalną w oparciu o Indywidualne Ścieżki Reintegracji Uczestników projektu „Srebrna Sieć” w Gminie Słupsk.

Ilość świadczeń do wykonania : 10 os x 10 godz. x 3 lata = 300 godz.

Usługi rehabilitacji będą świadczone dla Uczestników na terenie Gminy Słupsk. W kwocie oferty powinny być uwzględnione koszty dojazdu, ponoszone przez oferenta.

  1. Wymagany termin złożenia oferty

16.11.2018 r.

 

       4.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

50 % - cena

50 % - doświadczenie

  1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do przeprowadzenia rehabilitacji

- Referencje/ doświadczenie w zawodzie, jeśli oferent posiada

- CV

- Odpis aktualnego ubezpieczenia OC

  1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

6.1 Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie, bez podatku VAT i z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w tym koszt pracodawcy w przypadku umowy zlecenie dla osoby fizycznej, niepracującej).

6.3 Cena może być tylko jedna.

6.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

6.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. Oferta winna być złożona w języku polskim, umieszczone w niej informacje powinny być wpisane czytelną i trwałą techniką,

7.2 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, w rozbiciu na cenę netto, VAT i cenę brutto. Cena zawarta w ofercie powinna być podana jednostkowo za godzinę usługi oraz zbiorczo za 300 godzin.

7.3 Oferta winna spełniać wszystkie wymagane kryteria przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym

  1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2018 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Sportowa 9a,  76-200 Słupsk, bądź drogą mailową na adres : abudkowska@gops.slupsk.pl

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Agnieszka Budkowska – Lokalny Animator Usług Opiekuńczych , tel. 59 842 84 02 wew. 33

  1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

Nie dotyczy

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.