SZKOLENIA

Rekrutacja do hufca pracy

 nagłówek ohpohp

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

           

            Swoją karierę zawodową możesz rozpocząć już dziś, są jeszcze wolne miejsca!!! Oferta edukacyjna 11-23 Hufca Pracy w Słupsku, ul. Dunikowskiego 3 jest różnorodna. Kierowana jest do wszystkich zainteresowanych zdobyciem ciekawego zawodu.- w wieku 15-17 lat. Mamy propozycję nauki zawodów, których mogą uczyć się również dziewczęta.. Na praktyki zawodowe polecamy sprawdzonych i kompetentnych pracodawców. Za pracę otrzymasz wynagrodzenie.

           

Absolwentom gimnazjum, polecamy naukę zawodu poszukiwanych na rynku pracy:

w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku,

ul. Niedziałkowskiego 2 w zawodach: lakiernik oraz mechanik- monter maszyn i urządzeń.

 

w Zasadniczej Szkole Zawodowej „Tokarnia”, kształcimy w klasach wielozawodowych: sprzedawca, kucharz, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i inne.

Oferujemy również możliwość nauki zawodu w systemie pozaszkolnym na trzyletnich kursach kończących się egzaminami czeladniczymi lub państwowymi na wykwalifikowanych robotników.

 

Prowadzimy również nabór do klasy II i III Młodzieżowego Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy od 15 roku życia.

Nie zwlekaj , przyjdź i skorzystaj z naszej oferty!

           

Zapraszamy do 11-23 Hufca Pracy na ulicę Dunikowskiego 3 w Słupsku codziennie    

         w godzinach 7.45- 15.45.

Telefon; 59/844 19 59, kom. 887 873 126.

 

 

 

w załączniku  Plakat o rekrutacji do OHP wrzesień 2015 r.

Zakończenie projektu "Kurs na pracę"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku zakończył realizację projektu „Kurs na pracę” skierowanego do niezatrudnionych mężczyzn z terenu gminy Słupsk.

 

Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słupsk poprzez  udział w działaniach aktywizacyjnych do końca czerwca 2015 r. Projekt realizowany był od 1 lipca 2014 r. W ramach działań uczestnicy brali udział w zajęciach psychologicznych, warsztatach aktywizacji zawodowej, szkoleniach zawodowych oraz stażach.


Realizacja projektu „Kurs na pracę” przyczyniła się do wzrostu poziomu kwalifikacji, zwiększenia doświadczenia zawodowego, podniesienia umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesienia kompetencji społecznych uczestników.

 

Najważniejszym sukcesem projektu jest to, że aż 5 osób podjęło zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Wartość projektu „Kurs na pracę” to 324 615,81 zł, całkowicie finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Targi pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

zaprasza do udziału w Targach Pracy z cyklu

 

Otwarty Rynek Pracy VI,

które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r.

w godz. 1000-1300

w Urzędzie Miasta Ustka w Ustce

ul. Kard. Wyszyńskiego 3 – Sala Konferencyjna (nr 101).

 

Celem inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy a pracodawcami.

 

Targi pracy są dla przedsiębiorców świetną okazją do zaprezentowania swojej firmy oraz do zebrania dokumentów aplikacyjnych od osób poszukujących pracy.

Pracodawców zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku Filia w Ustce ul. Kosynierów 9, tel. 59 8155770 lub faksem 59 8155771 lub pocztą elektroniczną na adres: posrednik_filia@pup.slupsk.pl.

Spotkanie adresujemy również do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia, zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem drogi zawodowej.

Będzie to doskonała okazja aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła oraz nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą.

 

Zapraszamy!


 

pcpr

Informacje ogólne nt. projektu pilotażowego pn. "Schematom STOP!..."

 

Tytuł Projektu: SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż

Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Numer Umowy: U/66/1/2014

Okres realizacji Projektu: 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Instytucja Inicjująca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Beneficjent Systemowy: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Lider Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Partnerzy:                                       

 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
 • Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Smołdzinie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

Cel ogólny Projektu: Głównym celem Projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Cele szczegółowe Projektu:      

 • opracowany mechanizm koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin;
 • opracowane nowe instrumenty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowane na kompatybilność oddziaływania na rodziny i ich członków, tzw. rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej (rodzinnych kontraktów socjalnych);
 • zwiększenie spójności oddziaływania instytucji dwóch systemów wsparcia i pomocy;

Grupy docelowe Projektu:  Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, samorządowej administracji publicznej oraz beneficjenci pomocy społecznej.

Zadania:

 • Opracowanie rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Rodzinne programy aktywizacji przyjmą formę modelowych rozwiązań pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa. Zaproponowane przez ekspertów nowatorskie rozwiązania pracy z rodziną będą wykorzystywane podczas realizacji pilotażu Projektu w Powiecie Słupskim.
 • Wybór i przeprowadzenie pilotażu Projektu w Powiecie Słupskim. Na terenie powiatu powstaną dwa rodzaje zespołów: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI). Zadaniem PZKW będzie m.in. przygotowanie szczegółowych zasad współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy w ramach testowania modelu oraz zapoznanie gmin Powiatu Słupskiego z testowym modelem, który będzie stanowił rodzaj wytycznych dla gmin do opracowywania ich własnych rozwiązań na bazie modelu. PZKW będzie odpowiedzialny za opracowanie tzw. Lokalnych Programów Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW, wspólnego lokalnego katalogu działań) integrującego pracowników/pracownice instytucji obu obszarów we wspólnych działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem, w tym szczególnie rodzin objętych pilotażem. MGI przyjmie natomiast postać 10-osobowych zespołów tworzonych  przez pracowników IPiIS oraz IRP. Zespoły MGI będą odpowiedzialne za opracowanie  i wdrożenie rodzinnych programów dla wybranych 10 rodzin (z wykorzystaniem wskazówek modelowych), a następnie przedłożenie ich do akceptacji przez PZKW. Po powołaniu PZKW, MGI i opracowaniu LPIW oraz rodzinnych programów rozpocznie się etap wdrażania wypracowanych rozwiązań poprzez pracę z członkami 10 rodzin. MGI będzie dysponować środkami na realizację programów dla rodzin uczestniczących w pilotażowym testowaniu programów w Powiecie Słupskim. MGI będzie działać bezpośrednio w terenie z rodzinami beneficjentów pomocy społecznej animując wdrażanie elementów programów. Dzięki takiemu działaniu nastąpi zbliżenie instytucji do środowiska osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz realna współpraca pracowników IPiIS oraz IRP z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin.

wersja pozioma 2014-11-27

Strona 1

ŚWIADCZONE USŁUGI GOPS w Damnicy OPS w Główczycach OPS w Kępicach GOPS w Słupsku GOPS w Smołdzinie GOPS w Ustce PCPR w Słupsku PUP w Słupsku

DANE TELEADRESOWE 76-231 DAMNICA

ul. Górna 8,

tel. 59 8113248

gops_damnica@wp.plwww.

gops.damnica.pl

76-220 GŁÓWCZYCE

ul. Słupska 21

tel. 59 811 60 15 fax

59 811 69 31

gops.glowczyce@wp.plwww.

ops-glowczyce.pl

77-230 KĘPICE ul.

Niepodległości 6 tel.

59 8576359

ops@opskepice.pl

www.opskepice.pl

76-200 SŁUPSK ul.

Sportowa 9a tel.

59 8401682 59

8475133

gops@slupsk.ug.gov.pl

76-214 SMOŁDZINO ul.

Kościuszki 3 tel.

59 8117274 59

8117276

gops_smoldzino@op.pl

www.gops-smoldzino.pl

76-270 USTKA

ul. Dunina 24

tel. 59 81445 78 fax

59 814 71 97,

gops@ustka.ug.gov.pl

76-200 SŁUPSK

ul. Sienkiewicza 20

tel. 59 841 43 11 fax

59 841 01 96

www.pcpr.slupsk.pl

76-200 SŁUPSK,

ul. Leszczyńskiego 8

tel. 59 8457501

fax. 59 8457500

poczta@pup.slupsk.pl

pomoc finansowa na podstawie

ustawy o pomocy społecznej

(zasiłki celowe, okresowe, stałe)

TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE

praca socjalna TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE

kierowanie do środowiskowego

domu samopomocy

NIE TAK

ŚDS w Rumsku

TAK

ŚDS w Przytocku

TAK

ŚDS w Gardnie Wielkiej

TAK

ŚDS w Gardnie Wielkiej

TAK

ŚDS w Gardnie Wielkiej

NIE NIE

usługi opiekuńcze TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE

specjalistyczne usługi opiekuńcze TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE

Kurs na pracę

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku

zaprasza

NIEZATRUDNIONYCH MĘŻCZYZN 

z terenu gminy Słupsk 

do udziału w projekcie „Kurs na pracę”
realizowanym w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących działaniach:

 • Zajęcia psychologiczne,
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej i tworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • Szkolenia zawodowe ( do wyboru kurs z jednej z branż: budownictwo, branża metalowa, ogrodnicza, leśna)
 • Staż zawodowy.

 Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe, piśmiennicze I biurowe,
 • Zwrot kosztów przejazdu uczestników do miejsc szkoleń oraz spotkań,
 • Wypłatę stypendium za udział w szkoleniach i stażu zawodowym,
 • Profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia.

Uczestnikami projektu mogą być mężczyźni, którzy spełniają poniższe kryteria:

 • zamieszkują na terenie gminy Słupsk;
 • są w wieku aktywności zawodowej;
 • nie pozostają w zatrudnieniu;
 • są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 lipca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne w siedzibie GOPS w Słupsku,

ul. Sportowa 9a, tel. 59 840 16 82 wew. 31.

Warunkiem udziału w projekcie jest przedłożenie formularza zgłoszeniowego i podpisanie regulaminu uczestnictwa i rekrutacji. Osoby, które dopełnią w/w formalności zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w drugiej połowie lipca 2014 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania w załączniku.

Dane kontaktowe

adres:
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76-200 Słupsk

 

tel/fax:
59 842 84 02

 

e-mail:
gops@gminaslupsk.pl

 

godziny otwarcia ośrodka:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek: 7.00 - 15.00
środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 13.30
kasa czynna:
poniedziałek: 10.00 - 15.30
wtorek-czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 12:30

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.